Dnes
Teplota: 1.4 °C

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Ilustrační obrázek

Atletická olympiáda základních škol 2024

Atletická olympiáda základních škol 2024 se uskuteční 17.6.2024

- Výsledky 2023

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Zřizovatelem Kulturní a sportovní nadace města Náchoda je Město Náchod. Jejím cílem je podpora kulturních a sportovních aktivit v Náchodě. Nadace podporuje pravidelně výstavní, koncertní a přednáškovou činnost, vznik, realizaci a prezentaci uměleckých děl. Zvláště významnou součástí činnosti nadace je podpora pořádání kulturních přehlídek, festivalů a dalších akcí kultury a sportu, které není možné zcela krýt ze zdrojů města. Každoroční slavnostní udělování "Kulturní a sportovní ceny" osobnostem roku, které se významnou měrou zasloužily o propagaci města Náchoda a region Náchodska v oblasti kultury a sportu, včetně udíleného ocenění "Talent roku" se stává tradičním slavnostním vyvrcholením činnosti nadace. V uplynulých letech byly tyto ceny uděleny známým osobnostem Náchoda - PhDr. Jaroslav Suchý, p. Libor Volný, Karel a Oldřich Šafářovi, Anna Sládková, prof. Aleš Fetters a další.


Finanční prostředky získává nadace prostřednictvím jednání svých členů o důležitosti podporování kultury a sportu v Náchodě s podnikateli, sponzory a zástupci místních firem. Nadace uspěla také ve výběrovém řízení Úřadu vlády ČR o přidělení příspěvku z Nadačního investičního fondu. Získala tak do svého majetku jmění, z jehož výnosů podporuje kulturní aktivity v Náchodě i v regionu. Veškeré nadační příspěvky jsou pak rozdělovány na základě žádosti a posouzení významu záměru pro město, jeho propagaci, přínosu pro rozvoj jednotlivých druhů umělecké, sportovní a zájmové činnosti, pro podporu mládežnických aktivit, spolkové činnosti apod. Dalším způsobem je rozdělování finančních prostředků formou vypsaného dvoukolového grantového řízení.

Město Náchod svou působností v oblasti kultury a sportu je tradičním, přirozeným regionálním centrem s bohatou historií, množstvím kulturních památek, úspěšným sportovním a bohatým kulturním životem se širokou nabídkou kulturních a sportovních aktivit.


Způsoby získávání a použití finančních prostředků nadace.


- výnosy z nadačního jmění - Nadační investiční fond
- finanční a jiné dary od fyzických a právnických osob
- činnost nadace, která vede k vytváření finančních prostředků
- finanční vklad města Náchoda

způsoby použití


- prostředky poskytnuté nadací musí být použity podle stanovených podmínek
- finanční prostředky jsou poskytovány formou nadačního příspěvku (grantu)

Nadace je spravována správní radou zvolenou Zastupitelstvem města Náchoda. Správní rada je složena z devíti řádných členů, kteří mají hlasovací právo. Počet řádných členů správní rady může zvýšit nebo snížit pouze zřizovatel nadace. V čele správní rady stojí předseda, kterého volí členové správní rady . Členové správní rady volí také tajemníka nadace, který zajišťuje podklady pro účetnictví, vykonává veškeré činnosti potřebné k chodu nadace a plní úkoly zadané mu správní radou.


Kontakt:

Sabina Matoulková - tajemnice nadace
tel.: 491405210
mob.: 778701318
e-mail: s.matoulkova@mestonachod.cz
adresa :
Město Náchod
1) Městský úřad Náchod, Odbor kultury a sportu
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

Korespondenční adresa:
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda,
Odbor kultury, sportu a CR,
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.

Správní rada:

Ing. Pavel Sobotka - předseda
MUDr. Edita Nováková
Ing. Milan Vik
Mgr. Martin Tesař
Lukáš Habr
Mgr. Hana Mílová
Mgr. Miroslav Jindra
Jiří Galba
Sabina Matoulková - tajemnice


Dozorčí rada:

Marek Dvorský - předseda
Kateřina Kramlová
Kamil Bořek


Ceny Kulturní a sportovní nadace v oblasti kultury a sportu a talent roku


- Udělené ceny Kulturní a sportovní nadace (pdf/300KB)

Informace


Podání žádostí o nadační příspěvek v oblasti kultury a sportu

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda vyhlašuje termín podání přihlášek o nadační příspěvky (granty) v oblasti kultury a sportu. Nadační příspěvek (grant) je určen pro fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu se týká pouze města Náchoda, oblast kultury může mít i regionální působnost.

Vyplněné žádosti na předepsaném formuláři zašlete na adresu: Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.

Termín podání - průběžně

Formulář žádosti včetně zásad o poskytování nadačních příspěvků obdržíte na kontaktní adrese nebo ke stažení zde:

- Žádosti o finanční prostředky formou grantu jsou podávány tímto formulářem(.xls)


- Zásady pro poskytování nadačních příspěvků Kulturní a sportovní nadace města Náchoda na podporu občanských sportovních aktivit


Kontaktní adresa :
1) Městský úřad Náchod, Odbor kultury, sportu a CR, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.
2) tajemník nadace : Sabina Matoulková

Dokumenty

Přidělené nadační příspěvky k žádostem přijatým do 2.10.2023:

GVUN 14. ročník výtvarné soutěže Naše galerie                25.000 Kč

ELDORÁDO Hledání Eldoráda 2023                                     6.000 Kč

SDH Pavlišov soubor akcí 2024                                              13.000 Kč

OS ČUS Náchod Běh Hronov - Náchod 65 ročník + Dětský běh Od radnice k radnici  35.000 Kč

TJ Náchod oddíl házené Wroclaw handball cup 2023      27.000 Kč

TJ Náchod oddíl házené Házenkářský festival Lovosice   30.000 Kč

SH ČMS Jizbice Běh Náchod - Dobrošov                       9.000 Kč

 

 

- Zásady pro poskytování nadačních příspěvků Kulturní a sportovní nadace města Náchoda na podporu občanských sportovních aktivit
- Žádosti o finanční prostředky formou grantu jsou podávány tímto formulářem(.xls)