Dnes
Teplota: 7.1 °C

Školství

Domov důchodců

Město Náchod zřizuje školy a školské zařízení
v právní formě příspěvkových organizací.

Vzdělávání ve školách a školských zařízeních se uskutečňuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů, které vydává ředitel školy a zveřejňuje
je na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení.


Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli
a dalším osobám se podílet na správě školy. Školská rada se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Mateřské školy

Předškolní vzdělávání na území města Náchoda poskytuje sedm mateřských škol. Všechny mateřské školy jsou ve velmi dobrém stavu, jejich součástí jsou školní jídelny. Vybavení odpovídá náročným hygienickým požadavkům a je průběžně modernizováno.


Základní školy

Základní vzdělávání v základní škole má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Tři základní školy na území města Náchoda poskytují vzdělávání ve všech devíti ročnících (první a druhý stupeň), tři základní školy v městských částech Babí, Běloves a ve Starém Městě poskytují vzdělávání v pěti ročnících (první stupeň). Všechny základní školy poskytují velmi dobré podmínky pro vzdělávání, jejich součástí jsou moderní školní jídelny, budovy škol jsou průběžně modernizovány a vybavovány. Školy poskytují i zájmové vzdělávání ve školních družinách, školních klubech a zájmových kroužcích.


Základní umělecká škola

Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém.Školské zařízení pro zájmové vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve středisku volného času poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.


Školy jiných zřizovatelů poskytující vzdělávání
na území města Náchoda

Školy zřizované Královéhradeckým krajem:

 • Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
 • Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
 • Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod

Škola zřizovaná církví:

 • Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie

Školy zřizované jinou fyzickou nebo právnickou osobou:

 • ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
 • Montessori mateřská škola a základní škola s.r.o

Škola zřizovaná jinou obcí:

 • Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38Školská poradenská zařízení poskytující školské služby na území města Náchoda

 • Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

 • Speciálně pedagogické centrum (součást Praktické školy, Základní školy
  a Mateřské školy Josefa Zemana, Náchod)

Další zařízení poskytující služby péče o děti a mládež na území města Náchoda

 • Středisko výchovné péče KOMPAS (součást Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny, Hradec Králové, Říčařova 277)

 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny sdětmi Archa (projekt spolku DOKOŘÁN, z.s.)

Školské zařízení pro další vzdělávání

 • Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566