Dnes
Teplota: 23.2 °C

Náchodský zpravodaj

Obálka Náchodského zpravodaje

Redakce

Vydává: Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
Odpovědný redaktorka: Bc. Nina Adlof
Redakční rada:
Ing. Jaroslav Rohulán, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková, Daniel Šárka a Ing. Jiří Polák
Grafická úprava: Garmond DTP studio a tisk, tel.: 491 420 239
Náklad: 5200 ks
Registrace: MK ČR E 11975
Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 01, Náchod
Tel.: 736 613 427
E-mail: zpravodaj@mestonachod.cz